Loading Events
Hình ảnh logo "Con Diều Vút Bay" - 2023 JCI Vietnam Academy

13:00 - 16:00

GALINA HOTEL

Module 3: How to Close Generation Gap and Empower Your People 
Rút ngắn khoảng cách thế hệ và trao quyền cho cấp dưới.

Mục tiêu:

– Understand why the generation gap affects the delegation (Vì sao khoảng cách thế hệ gây ảnh hưởng đến tập thể)
– Learn to delegate task without using any authority (Giao việc mà không cần dùng đến quyền lực)
– Stop using force, start using motivation to delegate – Ngừng ép buộc, hãy tạo động lực để làm việc)