Loading Events
Hình ảnh logo "Con Diều Vút Bay" - 2023 JCI Vietnam Academy

13:00 - 15:00

GALINA HOTEL

Module 1: Business Trainer Essentials
Những yếu tố cần thiết của một Trainer trong lĩnh vực kinh doanh.

Mục tiêu:

– Define the concept of Business (Xác định loại hình kinh doanh)
– Understand the gap between business and life coaching (Hiểu sự khác nhau giữa huấn luyện trong kinh doanh và trong đời sống)
– Design the training in a business-oriented way (Thiết kế chương trình đào tạo cho lĩnh vực kinh doanh)