Loading Events
Hình ảnh logo "Con Diều Vút Bay" - 2023 JCI Vietnam Academy

18:30 - 20:00

GALINA HOTEL

Module 3: Preparing Electronic Visual
Chuẩn bị bản thiết kế.

Mục tiêu:

– Understand the importance of Electronic Visual (Tầm quan trọng của thiết kế hình ảnh)
– Learn from Do’s and Don’ts (Những điều nên và không nên)
– Distinguish difference between amateur and professional PPT (Sự khác nhau giữa bài trình chiếu nghiệp dư và chuyên nghiệp)