Loading Events

10:00 - 12:00

Galina Hotel

Module 2: How to Lead Diverse Team and Bring Greater Result 
Lãnh đạo nhóm đa văn hoá và mang lại kết quả tốt hơn.

Mục tiêu:

– Learn to handle 4 different communication type (Cách xử trí với 4 loại giao tiếp khác nhau)
– Define your communication strengths and weaknesses (Xác định điểm mạnh và điểm yếu của bạn trong giao tiếp)
– Demonstrate the principles to enhance the effectiveness of team work (Đặt ra nguyên tắc để tăng hiệu quả trong làm việc nhóm)