Loading Events
Hình ảnh logo "Con Diều Vút Bay" - 2023 JCI Vietnam Academy

08:00 - 10:00

GALINA HOTEL

Module 4: Facilitation
Tạo không khí lớp học.

Mục tiêu:

– Learn to engage the class to create open atmosphere for everyone (Cách thu hút người học để tạo bầu không khí cởi mở)
– Engage participation with right selection of question (Thu hút người học bằng những câu hỏi đúng)
– Demonstrate flexible facilitation to engage (Thu hút người học bằng cách thể hiện sự hỗ trợ đa dạng)