Train the Trainer: Module 4 – Facilitation

Module 4: Facilitation Tạo không khí lớp học. Mục tiêu: – Learn to engage the class to create open atmosphere for everyone (Cách thu hút người học để tạo bầu không khí cởi mở) – Engage participation with right selection of question (Thu hút người học bằng những câu hỏi đúng) – Demonstrate flexible facilitation

Train the Trainer: Module 5 – Enhancing Delivery

Module 5: Enhancing Delivery  Phát triển kỹ năng truyền đạt. Mục tiêu: – Understand the congruency of verbal and non-verbal message (Cách sử dụng thông điệp bằng lời nói và thông điệp phi ngôn ngữ.) – Enhance the dynamic of the delivery (Năng nổ hơn trong truyền đạt.) – Learn the Self-confidence and Delivery dynamic’s