Train the Trainer: Module 3 – Preparing Electronic Visual

Module 3: Preparing Electronic Visual Chuẩn bị bản thiết kế. Mục tiêu: – Understand the importance of Electronic Visual (Tầm quan trọng của thiết kế hình ảnh) – Learn from Do’s and Don’ts (Những điều nên và không nên) – Distinguish difference between amateur and professional PPT (Sự khác nhau giữa bài trình chiếu nghiệp